Algemene voorwaarden
Jasper Knaap Training en Coaching

 

De basis.
Jasper werkt op basis van vertrouwen, de juiste intentie en motivatie. Dat betekent dat de voorwaarden kort en overzichtelijk kunnen zijn. Als er iets niet duidelijk is in deze voorwaarden dan is het fijn als je dat aan Jasper laat weten.


Akkoord en opdracht.

Een dienst afnemen van Jasper doe je door een mondeling akkoord of het tekenen van een offerte. Op dat moment hebben we over en weer onze verwachtingen duidelijk gemaakt en blijven dit tijdens een traject ook doen. Als tijdens een traject naar voren komt dat er iets anders nodig is dan vooraf bedacht kijken we samen hoe we hier mee omgaan, zowel inhoudelijk als financieel. Een opdracht wordt binnen één jaar afgerond, gerekend vanaf de datum waarop akkoord is gegeven.


Kosten en betaling.

Jasper geeft vooraf duidelijkheid over de kosten van een training of coachingstraject. Dit doet hij schriftelijk en hij geeft aan wat de betalingstermijn is. Als er onverhoopt problemen of onduidelijkheden zijn over betalingen dan wordt dat openlijk uitgesproken en wordt er actief een oplossing bedacht.
Voor annulering geldt dat je dat natuurlijk zo snel mogelijk laat weten, dat zal Jasper ook doen. In de regel factureer ik bij annulering 48 uur voor de afspraak 50% van het factuurbedrag en binnen 24 uur voor de afspraak 100%. Altijd prettig om hierover in gesprek te blijven.


Informatievoorziening.

Het is van belang dat je als afnemer/opdrachtgever van een training of coaching volledig bent in de informatievoorziening, ontwikkelingen en vraagstukken die er spelen in context van de afgenomen dienst. Dat zorgt ervoor dat het programma zo goed mogelijk aansluit op de deelnemer(s) en aan de verwachting kan voldoen.
Jasper neemt de vrijheid om tussentijds een dienst of programma (-onderdeel) te wijzigen als dit leidt tot een kwalitatieve verbetering. Ook zal hij, indien van toepassing, de groepsgrootte bepalen bij trainingen en coachsessies.


Verantwoordelijkheid resultaat.

De verantwoordelijkheid voor het resultaat van de coaching of training, de ontwikkeling en vooruitgang van deelnemer(s) ligt volledig bij de deelnemer(s) en niet bij Jasper. Het helpt als er motivatie aanwezig is en deelnemers vanuit een heldere intentie deelnemen.
Om het maar duidelijk te zeggen; Jasper doet zijn uiterste best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken met trainingen en coaching, maar hij is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door hem geleverde diensten/werkzaamheden. Ook is hij niet verantwoordelijk voor wat voor effect dan ook, voortkomend uit geleverde diensten. Dit hangt samen met het karakter van het werk en dat vooraf niet altijd in te schatten is wat het effect zal zijn op deelnemers. Als er enige twijfel is bij deelnemers, opdrachtgever of Jasper over deelname, motivatie of effectiviteit wordt dat actief uitgesproken om bij te kunnen sturen.


Intellectueel eigendom.

Van door Jasper verstrekt materiaal zoals video’s, hand-outs, programma’s, documenten, oefeningen en overige vormen blijft het intellectueel eigendom bij Jasper. Dat materiaal kun je dus niet zomaar doorgeven aan anderen.


Vertrouwelijkheid.

Alle informatie die voor, tijdens, of na trainingen en coachtrajecten uitgewisseld wordt zal vertrouwelijk worden behandeld.
Jasper zal ter zake doende informatie zo veilig mogelijk opslaan om de voortgang van het traject te kunnen bijhouden en deelnemer(s) en/of opdrachtgevers te kunnen voorzien van terugkoppeling en, indien gewenst, nieuwsbrieven en dergelijke.


Integriteit.

Tijdens trainingen, coaching en bij presentaties staat integriteit, veiligheid, vertrouwen en vriendelijkheid centraal. Als hier door welke partij dan ook niet aan kan worden voldaan zal Jasper dit aangeven, bespreekbaar maken en kan hij altijd besluiten om de opdracht te herzien of terug te geven.


Inschakeling van derden.

Het kan voorkomen dat Jasper een derde partij zoals een andere trainer, coach of hulpverlener inschakelt als hij denkt dat de deelnemer of cliënt hierbij gebaat is. Dit gaat in overleg met de cliënt of opdrachtgever.


Locatie en bereikbaarheid.

Jasper werkt vanuit een praktijkruimte in Harmelen of Woerden. Trainingen kunnen ook op locatie van de opdrachtgever of andere externe locatie gegeven worden. Er zullen dan reiskosten en parkeerkosten (indien van toepassing) doorberekend worden. Ook is het prettig om vooraf af te stemmen met Jasper over de locatie en de inrichting zodat deze aan de wensen voldoet.


Tenslotte.

Mochten zich situaties voordoen waarin deze voorwaarden niet voorzien dan gaan we daarover in gesprek om een oplossing te vinden waarin de betrokken partijen zich kunnen vinden. Jasper vindt het, zoals eerder gesteld, van belang dat hierbij vertrouwen en juiste intentie en motivatie leidend zijn en dat er integer gehandeld wordt vanuit redelijkheid.

Rest mij niet anders dan een fijne samenwerking te wensen met mooie uitkomsten!